எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.

epporuL yaaryaarvaaik kaetpinum apporuL
meypporuL kaaNpa thaRivu

This is a very commonly known kural by Thiruvalluvar in his Thirukkural. The simple translation is this - “To discern the truth in every thing, by whomsoever spoken, is wisdom.”

G.U.Pope gives a poetic translation of the same -

Though things diverse from diverse sages’ lips we learn,
‘Tis wisdom’s part in each the true thing to discern.

At first glance, it seemed to me like a purely positive kural, meaning, you can find wisdom from unexpected people. But it is not just that. Let’s see Parimelazhagar’s meaning for this kural.

எப்பொருள் யார் யார் வாய்க் கேட்பினும் - யாதொரு பொருளை யாவர் யாவர் சொல்லக் கேட்பினும், அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு - அப்பொருளின் மெய்யாய பயனைக் காணவல்லது அறிவு. (குணங்கள் மூன்றும் மாறி மாறி வருதல் யாவர்க்கும் உண்மையின், உயர்ந்த பொருள் இழிந்தார் வாயினும், இழிந்த பொருள் உயர்ந்தார் வாயினும், உறுதிப்பொருள் பகைவர்வாயினும், கெடுபொருள் நட்டார்வாயினும், ஒரோவழிக் கேட்கப்படுதலான், ‘எப்பொருள் யார் யார் வாய்க் கேட்பினும்’ என்றார். அடுக்கு, பன்மைபற்றி வந்தது. ‘வாய்’ என்பது அவர் அப்பொருளின்கண் பயிலாமை உணர்த்திநின்றது. மெய்யாதல் , நிலைபெறுதல். சொல்வாரது இயல்பு நோக்காது, அப்பொருளின் பயன் நோக்கிக் கொள்ளுதல் ஒழிதல் செய்வது அறிவு என்பதாம்.)

Let’s look at the meaning by sentence

 • எப்பொருள் யார் யார் வாய்க் கேட்பினும் - யாதொரு பொருளை யாவர் யாவர் சொல்லக் கேட்பினும், அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு - அப்பொருளின் மெய்யாய பயனைக் காணவல்லது அறிவு.

  This is the simple translation as above - To discern the truth in every thing, by whomsoever spoken, is wisdom.

 • குணங்கள் மூன்றும் மாறி மாறி வருதல் யாவர்க்கும் உண்மையின்

  The three gunas, sattva, rajas and thamas - are cyclical for person. Sattva is the best case, when the person is happy and contented, friendly and forgiving. Rajas is when the person is ambitious, self-centered and egotistical. Thamas is a selfish state, associated with increased greed and laziness.

 • உயர்ந்த பொருள் இழிந்தார் வாயினும், இழிந்த பொருள் உயர்ந்தார் வாயினும், உறுதிப்பொருள் பகைவர்வாயினும், கெடுபொருள் நட்டார்வாயினும்

  (Since the three gunas are cyclical) It is possible that good thoughts / ideas come from lesser 1 people, bad ideas come from better people, helpful words out of enemies and disastrous ideas from friends. My idea of this kural, until I read this meaning, was just “good thoughts / ideas can come from lesser people”. But the other parts are equally important - and the reason, like Parimelazhagar says, is that not always are people in the best state of mind. So discern the meaning from what was said, before acting on it, before building up on it.

 • ‘வாய்’ என்பது அவர் அப்பொருளின்கண் பயிலாமை உணர்த்திநின்றது.

  Here, Parimelazhagar raises a question and answers it. Why is Valluvar specifically mentioning ‘Vaai’, i.e. mouth ? (If you don’t know Tamil, the word ‘vaai’ (வாய்) refers to mouth. The kural starts as “Whatever you hear from whoever’s mouth”) Isn’t it obvious that people talk out of their mouth? It is because the aforementioned people don’t have the habit of doing what they said. Meaning, normally, your enemy doesn’t share good thoughts to you and your friends don’t share wrong thoughts with you. What they are doing is antithetical to their mouth. That is the intention of saying ‘vaai’.

(Thanks to Sudharsan for helping out with Parimelazhagar’s meaning.)

Footnotes

 1. Lesser by thought, not by anything else.